home

Geeri​ Ana-bobalara deyni tekliflär

Romın hem gagauz dilinä hodulluk hem pozitiv baalantılarını göster. Bakmayarak ona, angı çevredä uşak gelişer, önemliydir, ki ana-bobalar, üüredicilär hodulluk hem pozitiv tutumunu üürenilän dillerä göstersinnär.

Uşaannan hergün lafet. Uşaklan hergünkü lafetmäk dilinin gelişmesinä üreklendirir.

Ana dilinä saabi olsun yardımna. Evdä uşaklan ana dilindä konuş. Ona örnek ol, ana dilindä lafedärkän. Nekadar taa ii uşak ana dilinä saabi olacek, okadar taa kolay ona olacek yabancı dili üürensin.

Saburluunu göster. Hiç bir dä dil kısa zamanda üürenilmeer, olur, ki uşak çok az yada hiç lafedämäz kısa zaman periodunda. İşidilmiş lafları hem frazaları uşak yavaş-yavaş annamaa başlêêr. Sora, kısa cümleleri kurmaa becerer, kär ii kurulu olmasa da.

Herbir denemektä, herbir situaţiyada uşaa üreklendirmää yardımna.

Üürenilän dili herzaman uşak işitsin kolaylıklar teklif eder. Bir uşaa deyni, ki iki dili bol-bol kullansın, nekadar taa sık onu işitsin hem lafetsin, fikirini açıklasın kolaylıı olsun.

Romın hem gagauz dillerindä masal oku. Dilin üürenilmesindä bu faydalı bir metod.

Dillerin üürenilmesinä yardım et. Açan hem ana, hem dä boba hep o dildä lafederlär, bilingvizmaya yardım etmää deyni plannı iş hem kuvet lääzım. Ana hem boba strategiyaların kullanılmasında bir fikirä lääzım gelsinnär, angıları uşaa başka bir dil üürensin üreklendirecek. Deyelim, avşam imeeyindä ingliz dili kullanılêr, vannada yıkanarkan, anası romın dilindä sözleşer, bobasınnan sport oyunnarı gagauz dilindä geçerlär. İi olur uşaklan lafedärkän, dillär bir cümledä karışmasınnar.

Soţial işlererindä, birlik olaylarda hem başka da işlerdä pay al, angıları insannarı, romın hem gagauz dillerindä lafederlär, birleştirer. Bu uşak lääzım praktika yapsın hem annasın, ani bu iki dil faydalı hem önemli, yardım edecek.

Çeşitli situaţiyalarda romın hem gagauz dilindä lafetsin üreklendir, havezlendir, deyelim, doktora, bibliotekaya, teatraya gidärkän, bu sözleşmeyi kolaylaştıracek. Nekadar taa çok komunikativ kolaylıklarını teklif ediniz. Aaraştırmak kolaylıklarını teklif ediniz.

Romın hem gagauz dilindä birliktä kiyat okuyunuz, muzıka sesläyiniz, film izläyiniz. Butürlü işlär lingvistika becermeklerini iileştirecek hem kulturaarası annamasına yardım edecek.

Musaafirlää hem geziyä git. Hısımnarı dolaşın, angıları romın hem gagauz dilindä lafederlär. Aylä insannarınnan bu iki dili kullanmaa deyni, başka erlerdä kalmakları organize edin.

Uşak nekadar taa çok lafetsin üreklendirin, kär yannış lafedärsä dä, utanmasın. Uşaklar yanılmaa korkêrlar, da bol-bol lafetsin deyni, nekadar taa çok o dildä sözleşsin.

Tekrarlanan fonun seslemäk metodunu kullan – üüretmektä yıl denemekleri gösterdilär, ki tekrarlanan fonu evdä seslemää o bir iş tertipi, angısı dili üürenmää yardım eder. Tekrarlanan fonun seslemäk annaması becermekleri istämeer. İlktän uşak pek annamêêr, ne işider, bunu o iyärkän, oynarkan, yıkanarkan yada uyumaya hazırlanarkan sesleyecek. Butürlü fikir devamnı çalıştırılêr. 7 yaşına kadar neuronnu yollar oluşturulêrlar, fikirin uuru üüsektir, bu üzerä küçüklär yabancı dili hep okadar kolay üürenerlär, nicä dä ana dilini.